Statut

STATUT
FUNDACJI ŚW. ŁAZARZA – POMOC LAZARIAŃSKA

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Św. Łazarza – Pomoc Lazariańska.
 2. (uchylony)
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona.
 3. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Chęciny.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie , placówki i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a w przypadku działania poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami.

§ 4

 1.  Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 2. Fundator może modyfikować cele Fundacji w trakcie jej trwania
 3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw pro – zdrowotnych.
 2. Działalność edukacyjna, w zakresie kosmetycznej i medycznej informacji naukowej, jak również promowanie szeroko rozumianej tematyki kosmetycznej i medycznej.
 3. Działalność dobroczynna i charytatywna.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1.  Prowadzenie wszechstronnej, finansowanej przez Fundację działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
 2. Współpracę z placówkami naukowymi i komercyjnymi w celu promowania i tworzenia odpowiednich preparatów i innych rozwiązań dla ludzi potrzebujących w szczególności preparatów i produktów medycznych i kosmetycznych.
 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie medyczno-kosmetycznym.
 4. Organizację finansowanych przez Fundację szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, w tym informatycznych, dla specjalistów różnych dziedzin medycyny i kosmetologii
 5. Zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów.
 6. Finansowaną przez Fundację edukację z zakresu profilaktyki zdrowia, nauk medycznych dla społeczności lokalnej oraz innych jednostek.
 7. Propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
 8. Prowadzenie finansowanej przez Fundację działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych przekazywanych nieodpłatnie.
 9. Udzielanie wszechstronnej pomocy świadczonej na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.
 10. Prowadzenie reintegracji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.
 11. Finansowaną przez Fundację działalność w zakresie organizacji i udziału w konferencjach, zjazdach, spotkaniach mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, a także szerzenie wiedzy z zakresu medycyny i kosmetologii.
 12. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i życia.
 13. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych.
 14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 15. (uchylony)

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie;
f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 12

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje z innych źródeł dla realizacji celów statutowych.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuca spadek.

§ 13

Fundator nie odpowiada majątkiem osobistym za zobowiązania Fundacji.

Władze Fundacji.

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
  a) Fundator,
  b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.
 3. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, przewidziane statutem uprawnienia Fundatora są wykonywane przez Zarząd.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej, a nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Fundator.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek członków Zarządu lub Fundatora.
 3. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, wykonuje wszystkie czynności niezastrzeżone dla innych organów Fundacji, w tym kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
  b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
  c) zarządza majątkiem Fundacji;
  d) składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych;
  e) przyznaje odznaki, medale i inne nagrody, wyróżnienia i tytuły;
  f) ustala wielkość zatrudnienia;
  g) ustala zasady wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
  h) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne;
  i) podejmuje decyzje w sprawach: zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
 4. Dla realizacji zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro, oddziały, filie, placówki oraz – w przypadku działania poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.

§ 17

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 18

 1. Każdy członek Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie.
 2. Przy czynnościach prawnych z członkiem Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez innego członka Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Zarządu, za zgodą Fundatora.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 22

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych przepisami prawa i w rozmiarach służących realizacji jej celów. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w tym samym zakresie, co działalność statutowa Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami.
 3. W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w zakresie:
  a) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  b) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  c) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  d) 58 Działalność wydawnicza;
  e) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
  f) 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  g) 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  h) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  i) 85 Edukacja;
  j) 86 Opieka zdrowotna.

Likwidacja Fundacji.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
 3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
  b) wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
  c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
  e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji;
  f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
  g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru;
  h) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

§ 27

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe.

§ 29

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

© Gen Factor 2022 | Realizacja strony: Trenado | Regulamin | Polityka prywatności